Podział nieruchomości

Proces podziału nieruchomości (wspólnej, budowlanej lub rolnej) jest wieloetapowy i może zostać przeprowadzony tylko przez wykwalifikowanego geodetę na zlecenie właściciela nieruchomości bądź użytkownika wieczystego. Działania muszą być poparte wnioskiem złożonym w urzędzie gminy lub miasta na terenie którego znajduje się dana nieruchomość.

Etapy podziału nieruchomości

Na podział nieruchomości składają się następujące czynności:

  • sporządzenie wstępnego projektu podziału na aktualnej kopii mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej  dostarczonej przez klienta
  • przygotowanie wszystkich dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości – bardzo ważnym elementem jest Księga Wieczysta, wypis z rejestru gruntów, ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • w przypadku podziału rolno-leśnego potrzebne jest zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu gruntu (do czynności podziałowych)
  • w przypadku podziału na działki o powierzchni mniejszej niż 3000m2 potrzebne jest uzyskanie postanowienia o możliwości podziałuwydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
  • złożenie operatu podziałowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej celem weryfikacji oraz wprowadzenia zmian
  • wyznaczenie i utrwalenienowych punktów granicznych słupkami betonowymi wraz z podcentrem,
  • przekazanie zleceniodawcy dokumentów będących podstawą wpisu w księdze wieczystej

Podział geodezyjny

Podział nieruchomości (w tym działki) składa się z wielu czynności, więc warto nawiązać współpracę z profesjonalną, rzetelną firmą geodezyjną, oferującą kompleksowe usługi. Nasi geodeci pomogą Państwu skompletować niezbędne dokumenty, a także wesprą podczas procedury administracyjnej od momentu zgłoszenia prac w miejscowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, aż do uzyskania wpisu w Księdze Wieczystej.