Mapy

Mapa do celów projektowych jest to kopia aktualnej mapy zasadniczej, poświadczona przez geodetę uprawnionego za jej aktualność i zgodność z terenem.  Mapę do celów projektowych wykonuję się głównie w celu opracowania projektu budowlanego lub przyłączy infrastruktury podziemnej. Zakres opracowania mapy do celów projektowych powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m zaś skala mapy dostosowana jest do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego (1:500 – 1:2000).

Mapy geodezyjne i inwestycyjne

Etapy realizacji mapy do celów projektowych:
– zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania mapy (należy podać obręb ewidencyjny, numer działki oraz cel wykonania mapy);
– zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
– wywiad terenowy i ewentualnie pomiar aktualizacyjny w terenie (w momencie stwierdzenia rozbieżności geodeta wykonuje pomiar i jego wyniki nanosi na mapę zasadniczą);
– skompletowanie operatu technicznego i przekazanie go do weryfikacji (2 – 3 tygodnie);
– uwierzytelnienie aktualnej mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
– przekazanie inwestorowi mapy w wersji analogowej (papierowej) oraz cyfrowej (dxf i PDF).